ATT Sp. z o. o. Przedstawiciel EHEDG w Polsce / ATT Sp. z o. o. EHEDG representative in Poland

Sprawdź nasze artykuły: Systemy odwodnień – co musisz wiedzieć przed inwestycją

Broszura z naszymi higienicznymi rozwiązanami: Pobierz
 


EHEDG to powstała w 1989 roku organizacja skupiająca producentów żywności, firmy zajmujące się jej przetwarzaniem, a także wytwórców sprzętu i maszyn przezanczonych dla przemysłu spożywczego. Jej celem jest wspieranie i wytyczanie kierunków w zakresie bezpieczeństwa i ustawicznej poprawy jakości w tych sektorach.

Misja

Zwiększanie świadomości  dotyczącej zachowania surowych standardów higienicznych w projektowaniu, dostarczanie opracowań i rozwiązań. Tworzenie platformy do popularyzacji naszej wiedzy oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów między firmami na całym świecie.

 

Oferta

- członkostwo w aktywnej międzynarodowej sieci
- wytyczne w postaci profesjonalnych opracowań obejmujących wiele branż
- szkolenie dla przemysłu i środowisk akademickich
- certyfikacja zgodnie z normami tworzonymi na podstawie wyników najnowszych badań i nowoczesnych technologiiPrzewodnictwo EHEDG w regionie

ATT Sp. z o. o. stanowi obecnie oficjalnie przedstawicielstwo instytucji EHEDG w tej części Europy. 20 lat doświadczenia oraz produkcja elementów spełniających m.in. normy higieny pozwoliły nam na opracowanie metod i narzędzi, które są zgodne z trendami światowymi. Dzięki EHEDG także Twoje produkty i usługi mogą być uznane i faworyzowane w różnych krajach.

 

 

Korzyści z przystąpienia do organizacji

 

  • Dostęp do bogatej wiedzy i doświadczenia w zakresie higienicznego projektowania.
  • Dostęp do międzynarodowej sieci firm.
  • Możliwość współpracy z ekspertami w Twojej branży.
  • Pozycjonowanie firmy na arenie międzynarodowej.
  • Oszczęność środków dzięki zwiększeniu efektywności produkcji/świadczenia usług.     

ATT Sp. z o. o. EHEDG representative in Poland

Check our articles: Consider this before investing in drainage systems

Leaflet with hygienic solutions: Download
EHEDG is an organization established in 1989. Associates food manufacturers, food processing companies, and manufacturers of equipment and machinery for the food industry. Its goal is to support and guide safety and continuous quality improvement in these specific sectors.

 

Mission

Raising awareness of maintaining strict hygienic standards in design, providing studies and solutions. Creating a platform to popularize our knowledge and facilitate networking between companies around the world.

 

Offer

– membership in an active international network
– guidance in the form of professional papers covering multiple industries
– training for industry and the academic community
– certification in accordance with standards based on the results of the latest research and modern technology

 

EHEDG’s leadership in the region

ATT Sp. z o. o. officialy represents the EHEDG institution in this (Eastern) part of Europe. 20 years of experience and the production of solutions that meet hygiene standards, among others, have allowed us to develop methods and tools that are in line with global trends. Thanks to EHEDG also your products and services can be recognized in different countries.

 

Benefits of joining the organization

– Access to a wide range of knowledge and experience in hygienic design.
– Access to an international network of companies.
– Opportunity to work with experts in your industry.
– Positioning your company internationally.
– Saving resources by increasing production/service delivery efficiency.

 

Contact

ehedg@att.eu